TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281)


 LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964)


  LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93)


 Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674)


 Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-233)


 Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (LR ŠMM 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173, LR ŠMM 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija)


 Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo programos (2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779)


 LR ŠMM įsakymas „Dėl vaiko, kuriam tais kalendoriniais metais sueina 7 metai ir kuriam reikalinga nuolatinė kvalifikuotų specialistų pagalba bei sveikatą tausojantis dienos režimas, ugdymo ikimokyklinio ugdymo įstaigoje arba namuose pagal vaiko ugdymosi poreikiams pritaikytą ugdymo programą organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2007 m. rugsėjo 14 d. Nr. ISAK-1836) LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com