NAUJIENOS, AKTUALIJOS

Nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos ugdymo įstaigos dirbs kitaip

Šalyje įsigaliojus karantinui, nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. Palangos švietimo bei ugdymo įstaigos dirbs kitaip.

Ikimokyklinukai, priešmokyklinukai, pradinukai bei pagal socialinių įgūdžių ugdymo programas besimokantys specialiųjų (lavinamųjų) klasių mokiniai mokysis įstaigose. Pradinių klasių mokiniai ne tik pertraukų, bet ir pamokų metu turės dėvėti veido kaukes ar kitas veido apsaugos priemones. Ugdymo įstaigose privalės būti užtikrinti valstybės lygio ekstremalios situacijos operacijų vadovo nustatytos asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi ir kitos būtinos visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas (toliau –saugumo reikalavimai). Svarbu: jei įstaigoje būtų patvirtintas COVID-19 atvejis ir kiltų koronaviruso išplitimo pavojus, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu gali būti koreguojamas įstaigos darbas – ribojama visa ar dalis švietimo įstaigos veiklos, veikla sustabdoma ir (ar) mokinių ugdymas organizuojamas nuotoliniu būdu arba stabdomas.

Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bendrojo ugdymo mokyklų 5-12 klasių mokiniai bus mokomi nuotoliniu būdu.

Neformalusis ugdymas bus vykdomas nuotoliniu būdu arba stabdomas, išskyrus keletą atvejų. Įstaigose, kuriose mokiniai mokosi kasdieniu būdu, pradinukams galima būrelių ir prailgintos dienos grupės veikla. Taip pat įstaigose galimi individualūs užsiėmimai, veiklos atvirose erdvėse (lauke). Galimi ir ne didesnės kaip 5 mokinių grupės užsiėmimai, jei mokytojas dirba tik toje įstaigoje ir tik su viena mokinių grupe. Tokių užsiėmimų metu privalu užtikrinti 10 kv. metrų plotą vienam besimokančiajam. Visais atvejais privalu užtikrinti saugumo reikalavimus.

Suaugusiųjų neformaliojo švietimo programos bus vykdomos nuotoliniu būdu arba stabdomos, išskyrus kai mokymas vykdomas užtikrinant saugumo reikalavimus ne didesnėms kaip 5 žmonių grupėms bei patalpose, kuriose vykdomas mokymas, užtikrinamas 10 kv. metrų plotas vienam besimokančiajam.

Švietimo pagalba (logopedo, psichologo ir kitų specialistų) įstaigoje gali būti teikiama tokiu pat būdu, kokiu yra vykdoma veikla švietimo įstaigoje ir kitų švietimo teikėjų. Jeigu proceso neįmanoma organizuoti užtikrinant būtinąsias sąlygas, pagalba teikiama nuotoliniu būdu arba stabdoma.

Nemokamas maitinimas. Nuo 2020 m. lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos nuotoliniu būdu besimokantiems mokiniams nemokamas maitinimas organizuojamas išduodant suformuotus sausus maisto davinius pagal nustatytas nemokamo maitinimo dienos normas ir kainas savaitei. Kontaktiniu būdu besimokantys mokinai maitinami ugdymo įstaigose.

Mokyklos patalpose negali būti vykdomi renginiai, konferencijos, seminarų, stovyklų, švenčių, bendruomenės šventės, mokymai, sporto renginiai, veiklos uždarose erdvėse, kuriose galimas gyventojų susibūrimas.

Svarbi informacija tėvams, kurių vaikai lanko ikimokyklinio ugdymo įstaigas, nes karantino laikotarpiu tėvai gali nevesti vaikų į darželį ir už praleistas dienas mokestis nebus skaičiuojamas.

Jeigu švietimo įstaigoje dėl koronaviruso plitimo grėsmės Administracijos direktoriaus įsakymu būtų paskelbiamas infekcijų plitimą ribojantis režimas ir dėl to prireiktų prižiūrėti vaiką iki ketvirtos klasės imtinai arba pagal bendrojo ugdymo programą besimokantį vaiką su negalia arba turintį specialiųjų ugdymosi poreikių iki 21 metų, tuomet tėvai, globėjai, budintys globotojai ar dirbantys seneliai už vaiko priežiūrą galėtų gauti nedarbingumą ir ligos išmoką. Apie grupės, klasės ar visos įstaigos veiklos ribojimus tėvus informuotų švietimo įstaigų vadovai.

 Palangos sporto centre nuo lapkričio 9 d. iki lapkričio 29 d. užsiėmimai bus vykdomi nuotoliniu būdu, išskyrus individualius užsiėmimus, taip pat – užsiėmimus, organizuojamus atvirose erdvėse. Uždarose erdvėse užsiėmimai galimi, jei užtikrinamas 10 kv metrų plotas vienam besimokančiajam, mokytojas dirba tik su viena, ne didesne kaip 5 mokinių grupe ir tik vienoje įstaigoje. Visais atvejais privalu užtikrint visus saugumo reikalavimus.

Meistriškumo ugdymo ir meistriškumo tobulinimo etapo grupių užsiėmimai, išskyrus sporto renginius, galimi, jei užtikrinami saugumo reikalavimai.

Aukšto meistriškumo sportininkams (dalyvaujantiems Lietuvos sporto šakų federacijų organizuojamose renginiuose – šalies čempionatuose, taurės varžybose, pirmenybėse ir kt.)gali būti organizuojamos sporto pratybos, individualūs (vienam lankytojui) fizinio aktyvumo užsiėmimai, teikiami fizinio aktyvumo ar sporto specialisto, instruktoriaus ar fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugų teikėjo, užtikrinant saugumo reikalavimus.

Draudžiama organizuoti komercinius ir nekomercinius kultūros, pramogų, sporto renginius, šventes, muges, festivalius ar kitą tam tikrą laiką trunkančius žmonių susibūrimus viešoje vietoje iš anksto nustatytu laiku, išskyrus aukšto meistriškumo sportininkų sporto pratybas.

Aukšto meistriškumo sporto varžybos galės būti vykdomos tik be žiūrovų ir užtikrinant saugumo reikalavimus.

Nuo lapkričio 9 d. iki karantino pabaigos Palangos miesto teritorijoje sporto ir fizinio aktyvumo veiklą vykdančios viešosios, privačios įstaigos, sporto klubai, asociacijos neformaliojo ugdymo programų ir sportininkų rengimo užsiėmimus privalo vykdyti nuotoliniu būdu, išskyrus sportininkų treniruotes, kurie dalyvauja šalies sporto federacijų organizuojamose renginiuose (šalies čempionatai, taurės varžybos, pirmenybės ir kt.), užtikrinant valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytas asmenų srautų valdymo, saugaus atstumo laikymosi, būtinas visuomenės sveikatos saugos, higienos, asmenų aprūpinimo būtinosiomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis sąlygas.

 

 

Jei sportuosi, būsi sveikas

Žino tai kiekvienas vaikas.

Bėki, šoki, šokinėki

Ir su dviračiu pralėki.

         Kasmet rugsėjo mėnesį, visame pasaulyje vyksta Europos judumo savaitė, kuri yra didžiausia tvaraus judėjimo kampanija pasaulyje.

         Lopšelio-darželio „Pasaka“ bendruomenė prisijungė prie tradicinės Europos judumo savaitės, kurios metu visokeriopai buvo skatinami vaikai ir jų tėveliai aktyviai judėti. Nuotaikingu zumbos muzikos ritmu, l/d ,,Pasaka“ prasidėjo Europos judumo savaitė. Vaikai sužinojo, kiek žingsnelių yra aplink darželį. Visai savaitei buvo parinktos sportinės užduotys. Sportuodami vaikai įtvirtino spalvų, geometrinių figūrų pavadinimus, skaičiavimą, lavino pusiausvyrą ir pastabumą, žaidė įvairius judriuosius sportinius žaidimus. Visus savo patirtus įspūdžius vaikai perteikė popieriaus lape ir savo piešinukais papuošė įstaigą.

Ikimokyklinio ugdymo mokytojos

Vida Gadliauskienė

Viktorija Paulauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A1.1-209

Ministro kreipimasis mokykloms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d.  galima tvarkyti dokumentus socialinei paramai mokiniams gauti – nemokamo mokinių maitinimo bei paramos mokinio reikmenims įsigyti

Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi mokiniai, kurie  mokosi pagal priešmokyklinio ugdymo programą (priešmokyklinukai) ir pradinio ugdymo programą (pirmokai), turi teisę į nemokamus pietus nevertinant šeimos gaunamų pajamų.

Dėl socialinės paramos mokiniams, pareiškėjas (vienas iš mokinio (priešmokyklinuko) tėvų (globėjų) ar kitų bendrai gyvenančių pilnamečių asmenų) kreipiasi į savivaldybės, kurios teritorijoje deklaruoja gyvenamąją vietą arba yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, administraciją, o jeigu gyvenamoji vieta nedeklaruota ir jis nėra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, – į savivaldybės, kurioje faktiškai gyvena, administraciją, užpildydamas prašymą-paraišką gauti socialinę paramą mokiniams.

Priklausomai nuo gaunamų pajamų:

  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir į paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ar vienam gyvenančiam asmeniui (toliau vadinama – vidutinės pajamos vienam asmeniui) per mėnesį yra mažesnės kaip 1,5 valstybės remiamų pajamų  (toliau – VRP) dydžio (187,5 Eur);
  • Mokiniai turi teisę į nemokamus pietus ir paramą mokinio reikmenims įsigyti, jeigu vidutinės pajamos vienam asmeniui per mėnesį yra mažesnės kaip 2 VRP dydžiai (250 Eur), atsižvelgiant į šeimos gyvenimo sąlygas šiais atvejais: ligos, nelaimingo atsitikimo, netekus maitintojo, kai motina ar tėvas vieni augina vaiką (vaikus), kai šeima augina tris ir daugiau vaikų ar bent vienas šeimos narys yra neįgalus;
  • Išimties atvejais, nemokamas maitinimas mokiniui ir parama mokinio reikmenims įsigyti gali būti skiriami, jeigu vidutinės šeimos pajamos vienam asmeniui per mėnesį neviršija 2,5 VRP dydžio (305 Eur).

 Prašymą dėl socialinės paramos mokiniams galima pateikti:

  •        elektroniniu būdu per Socialinės paramos informacinę sistemą www.spis.lt.
  •        Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje 115 kab. I–IV nuo 8 iki 16 val. (pietų pertrauka nuo 12 iki 12.45 val.).

Būtina išankstinė registracija tel. 8 (460) 48 719.

  •        mokyklos, kurioje mokinys mokosi administracijai.

 Informacija teikiama Palangos miesto savivaldybės administracijos Socialinės rūpybos skyriuje tel. 8 (460) 48 719.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija tėveliams

dėl vaikų priėmimo į Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ grupes

karantino metu

 1. Vaikai į įstaigą atvedami sveiki. Vaikams, kuriems pasireiškia karščiavimas (37,3 ̊Ċ ir daugiau) ar kurie turi ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų, ūmių žarnyno infekcijų ir kitų užkrečiamų ligų požymių (pvz. sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas, viduriavimas, vėmimas, bėrimas ir pan.) į įstaigą nepriimami.

2. Vaikai į grupes atvedami per atskirus įėjimus, esančius kiekviename korpuse.

3. Prieš įeinant į įstaigą prašome dezinfekuoti rankas.

4. Tėveliai, atlydintys vaikus, įstaigos teritorijoje ir grupės rūbinėje privalo dėvėti nosį ir burną dengiančias priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones).

5. Priimant vaikus grupės rūbinėje, pirmiausia bus vertinama vaiko sveikatos būklė, t.y. bus matuojama temperatūra. Vaikų priėmimas ir sveikatos patikrinimas vyksta nuo 7.30 val. iki 8.45 val. Vėliau korpusų durys užrakinamos. Prašome nevėluoti. Pavėlavus skambinti grupės mokytojai arba telefonu 8 616 00 889.

6. Paaiškinti vaikams, kad neštis žaislų ar kitų priemonių iš namų į lopšelį-darželį negalima.

7. Vaikui sunegalavus įstaigoje, nedelsiant informuosime Jus ir lauksime  kuo skubiau atvykstančių.

8. Kiekvieną dieną įstaigoje organizuojama vaikų ugdomoji veikla ir maitinimas.

9. Visos grupės veikia nuo 7.30 val. iki 18.00 val. Pailginto buvimo grupė karantino laikotarpiu neveiks. Įstaigos korpusų durys rakinamos nuo 8.45 val. iki 16.30 val. Norint patekti į grupę, prašome skambinti grupės mokytojai.

10. Prašome laikytis asmens higienos (rankų higiena, kosėjimo, čiaudėjimo etiketas ir kt.).

 LAUKIAME JŪSŲ SUGRĮŽTANT!!!

                                                                                                                   Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“

                                                                                                                                                     administracija

 

Tėvelių dėmesiui,

               Informuojame, kad nuo 2020 m. gegužės 11 d. iki gegužės 15 d. Palangos lopšelyje-darželyje ,,Pasaka“ nuo 7.30 val iki 18.00 val. vykdoma laikinoji vaikų priežiūros paslauga, kai yra tėvų, globėjų ar rūpintojų kreipimąsis ir yra pateikta darbdavio pažyma dėl būtinumo atitinkamas funkcijas (darbus) atlikti darbo vietoje, arba kai vaikų priežiūros neįmanoma užtikrinti namuose, t.t. į darbą privalo eiti ir būtinąsias funkcijas (darbo) atlikti abu tėvai, įtėviai, globėjai, rūpintojai ir nėra galimybės vaiko palikti namuose, pasitelkiant kitų asmenų pagalbą. Prašymai teikiami Palangos miesto savivaldybės Švietimo skyriui.

                                                                  Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorė Dainora Šeižienė

Įsakymas

 

Paslaugos sprendimas dėl mokesčio už vaiko išlaikymą Palangos miesto savivaldybės ikimokyklinio ugdymo mokyklose ir Vaikų socialinės globos skyriuje

Informacija tėveliams https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/naujienos_1/prireikus-savivaldybes-turi-uztikrinti-vaiku-ir-neigaliuju-prieziura

20A1-0554

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotogalerija

 A-automobiliukas.jpg

Rudnosiuko apsauga.jpg

Aš matau lik namie.jpg

Aš saugi.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Įsakymas dėl ugdymo proceso vykdymo nuotoliniu būdu

Informacija Palangos miesto bendruomenei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atmintinė švietimo bendruomenei dėl koronaviruso

 

 

 

 INFORMACIJA ŽINIASKLAIDAI

 2019 m. kovo16 d.

       Karantino metu Tėvų linija veikia įprastai – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Bandant prisitaikyti prie pasikeitusios kasdienybės, tėvams kyla daugiau įtampos, nerimo ir klausimų nei įprastai. „Tėvų linijoje“ Paramos vaikams centro psichologai teiks nemokamas ir anonimines konsultacijas telefonu kaip įprasta – darbo dienomis 11–13 val. ir 17–21 val.

Paskambinus nemokamu numeriu 8 800 900 12, su profesionaliais psichologais galima pasitarti, kaip kalbėtis su vaikais apie šiandieninę situaciją, kaip paaiškinti, kodėl būtinas karantinas ir svarbu laikytis prevencinių priemonių.

 „Rekomenduosime, kaip susitarti dėl naujų taisyklių šeimoje ir brėžti ribas. Atsakysime į klausimus, kylančius dėl vaikų savijautos ir elgesio (nerimo, baimių). Labai kviečiame tėvus paskambinti, jeigu jie patys jaučia nerimą, sunku nusiraminti, kyla didelis pyktis, kuris išliejamas ant vaikų ir kitų šeimos narių. Beje, kaip anksčiau, konsultuojame ir visais vaikų auklėjimo klausimais”, – sako Paramos vaikams centro psichologė, „Tėvų linijos“ vadovė Jūratė Baltuškienė.

 Tėvų linijos nemokamas numeris – 8 800 900 12.

Darbo laikas – darbo dienomis 1113 val. ir 1721 val.

Konsultuoja Paramos vaikams centro psichologai.

 - - -

Apie Paramos vaikams centrą

Tai nevyriausybinė organizacija, nuo 1995 m. teikianti psichologinę, socialinę, teisinępagalbą šeimoms ir vaikams, išgyvenantiems psichologinius sunkumus. Vykdomos programos: „Big Brothers Big Sisters“, „Antrasžingsnis“, „Vaikystė be smurto“, Pozityvi tėvystė“.

- - -

Daugiau informacijos:

Vaida Stoškuvienė

Paramos vaikams centro komunikacijos specialistė

Mob. tel. 8 618 84879

El. p. vaida.stoskuviene@pvc.lt

 

      Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija sekmadienį apsisprendė dėl koronaviruso (COVID-19) valdymo priemonių kurorte

     Sekmadienį, kovo 15 d., posėdžiavusi Palangos miesto savivaldybės ekstremalių situacijų komisija aptarė, kokių priemonių būtina imtis bei kaip organizuoti darbą nuo pirmadienio, kovo 16 d., kuomet šalyje bus įvestas karantinas. Posėdyje svarstyti klausimai dėl gyventojų judėjimo per sieną ir šalies viduje, dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos, dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo, dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo bei dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo.

Atsižvelgiant į situaciją dėl koronaviruso plitimo, Vyriausybė neeiliniame posėdyje nutarė paskelbti karantiną visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.  Karantino režimo trukmė – nuo kovo 16 d. 00 val. iki kovo 30 d. 24 val. 

Įvedus karantiną, Palangoje, kaip ir visose šalyje, įsigalioja nauji draudimai bei apribojimai.

Dėl judėjimo per sieną ir šalies viduje. Nuo kovo 16 d. draudžiama užsieniečiams atvykti į Lietuvos Respubliką, išskyrus išimtis, nurodytas Vyriausybės nutarime (www.lrv.lt). Iki kovo 19 d. leidžiamas asmenų, grįžtančių į savo gyvenamosios vietos valstybę, tranzitas per Lietuvos Respublikos teritoriją be būtinojo sustojimo.

Lietuvos Respublikos piliečiai taip pat negalės išvykti iš šalies, išskyrus atvejus, kai jie grįžta į savo gyvenamąją vietą, vyksta į savo darbo vietą, taip pat Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos vadovo ar jo įgalioto asmens leidimu.

      Ties Palanga sienos kirtimas bus vykdomas per Palangos oro uostą bei Būtingės-Rucavos tarptautinį sienos kirtimo punktą, visi kiti keliai, vedantys į Latviją, bus užblokuoti.

Grįžusiems į Lietuvą iš bet kokios užsienio valstybės privaloma 14 dienų izoliacija. Nesilaikant šių reikalavimų, gali būti taikoma administracinė arba baudžiamoji atsakomybė.  

Sąlytį turėjusių asmenų izoliavimo namuose ar kitose patalpose būtinos sąlygos:

-                    Esant galimybei asmuo turi būti izoliuotas atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis), jei tai neįmanoma, šeimos nariai turėtų išlaikyti bent dviejų metrų atstumą nuo sąlytį turėjusio asmens. Pvz., miegoti atskiroje lovoje.

-                   Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi.

 Ligonio arba asmens, įtariamo, kad serga, izoliavimosi patalpos privalo atitikti šias būtinas sąlygas:

-                   Ligonis ar asmuo turi būti izoliuotas atskirame bute arba atskirame, gerai vėdinamame kambaryje (t.y. su atidaromais langais ir sandariai uždaromomis durimis) su atskiru sanitariniu mazgu;

-                   Būtina užtikrinti aplinkos ir asmens higienos reikalavimų, nurodytų Atmintinėje (www.sam.lt), laikymąsi;

-                   Izoliavimo metu toje pačioje patalpoje kartu su ligoniu ar asmeniu, įtariamu, kad serga, negali gyventi kiti sveiki asmenys;

      Palangos miesto savivaldybė yra numačiusi patalpas, kuriose, esant poreikiui, karantinui bus izoliuojami asmenys, savo gyvenamąją vietą deklaravę Palangoje. Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje aptarta, kad tuo atveju, jei Savivaldybės turimų patalpų izoliacijai nepakaktų, šiam tikslui bus naudojamos ir viešbučių bei kitos patalpos.

      Ekstremalių situacijų komisijos posėdyje taip pat aptartas klausimas dėl keleivių vežimo viešuoju transportu. Keliaujantieji viešuoju miesto transportu, tarpmiestinio ir priemiestinio reguliaraus susisiekimo keleivinio transporto maršrutais galės užimti tik sėdimas vietas ne mažesniu kaip 1 metro atstumu. Taip pat bus taikomos ypatingos saugos priemonės – transporto priemonės bus dezinfekuojamos kiekvieno maršruto pradinėje ir galinėse stotelėse. Už šio įsakymo vykdymą ir kontrolę atsakingi vežėjai.

Ypatingas dėmesys bus skiriamas ir Palangos autobusų stoties dezinfekavimui.

       Dėl viešojo ir privataus sektoriaus veiklos. Atsižvelgiant į Vyriausybės nutarimą, Palangos miesto savivaldybės įmonių ir įstaigų vadovams pavesta interesantų aptarnavimą organizuoti ir teikti paslaugas tik nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis) vengiant tiesioginio kontakto, išskyrus atvejus, kai būtina atitinkamas paslaugas teikti darbo vietoje. Veiklą organizuoti vengiant žmonių artimo kontakto: užtikrinti sklandų interesantų aptarnavimą nuotoliniu būdu (elektroninėmis telekomunikacijų priemonėmis), organizuoti posėdžius, pasitarimus, konferencijas ir kitus darbo susitikimus / veiklas nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijų priemones.

      Palangos miesto savivaldybėje interesantai bus aptarnaujami el. paštu administracija@palanga.lt arba telefonu 8 460 48705. Tiesiogiai bus galima kreiptis tik į Socialinės rūpybos skyrių dėl vienkartinių laidojimo išmokų.

      Ant pastatų durų bei interneto svetainėse bus paskelbta vizuali informacija dėl paslaugų teikimo nuotoliniu būdu, nurodant telefonus ir e. paštus. Iš anksto užsiregistravę interesantai bus priimami tik ypatingos svarbos atvejais. Palangos miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovai iki 2020 m. kovo 17 d. Palangos miesto savivaldybės interneto svetainėje atnaujins teikiamų paslaugų aprašus bei elektronines prašymų formas.

       Palangos miesto savivaldybės teritorijoje veikiantiems juridiniams asmenims (įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms), teikiantiems viešąsias paslaugas, rekomenduojama taikyti analogišką darbo organizavimą.

       Palangoje, kaip ir visoje šalyje, karantino laikotarpiu draudžiami visi atvirose ir uždarose erdvėse organizuojami renginiai; kultūros, laisvalaikio, pramogų, sporto įstaigų lankymas ir klientų aptarnavimas; sveikatinimo paslaugų centrų, sanatorijų, poilsio centrų veikla, išskyrus reabilitacijos paslaugas, kurios susijusios su gydymu. Taip pat draudžiama viešojo maitinimo įstaigų, pasilinksminimo vietų veikla, išskyrus kai maistą galima išsinešti ar kitais būdais jį pristatyti gyventojams. Draudžiama teikti grožio paslaugas, lošimo namų ir lošimo automatų veikla, draudžiamas nuteistųjų ar suimtųjų lankymas, išskyrus jų susitikimus su gynėjais. Rekomenduojama atsiskaityti ne grynaisiais pinigais.

       Dėl švietimo įstaigų darbo organizavimo. Palangoje visose švietimo įstaigose, dienos ir užimtumo centruose ugdymo ir vaikų priežiūros procesas bei švietimo ir kita veikla stabdoma nuo kovo 16 d. Apie ugdymo proceso organizavimą nuotoliniu būdu informacija bus pateikta per TAMO sistemą. Švietimo įstaigų patalpose draudžiama organizuoti posėdžius, pasitarimus ir kitus darbo susitikimus, o esant būtinybei pasitarimus vykdyti nuotoliniu būdu, naudojant telekomunikacijos priemones (vaizdo ir garso konferenciniu ryšiu). Palangos miesto savivaldybės švietimo įstaigų vadovai privalo sudaryti sąlygas švietimo įstaigų darbuotojams (pedagogams ir kt.) jų funkcijas atlikti kitoje negu yra jų darbovietė vietoje, taikyti nuotolinį darbą ir (arba) atsižvelgiant į susidariusią ekstremalią situaciją, vadovaujantis Darbo kodekso 113 straipsniu, koreguoti darbuotojų darbo laiko režimą.

      Vaikų priežiūra išimtinais atvejais, jeigu to neįmanoma įgyvendinti namuose (pvz., vaikų, turinčių didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių, priežiūra, vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas, kurių tėvai ekstremalios situacijos metu privalo dirbti, priežiūra ir pan.) karantino laikotarpiu vykdoma Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ patalpose. Dėl vaikų priežiūros išimtinais atvejais tėvai turi kreiptis į Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėją Laimą Valužienę siųsdami laisvos formos prašymą el. paštu Laima.Valuziene@palanga.lr arba kreipiasi telefonu 8 620 692 75. Prašyme turi būti nurodytas vaiko vardas, pavardė, ugdymo įstaiga ir priežastys, dėl kurių vaiko priežiūros karantino laikotarpiu negalima užtikrinti namuose. Jeigu apie tokius atvejus informuojama telefonu, faktines aplinkybes surašo Palangos miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėja Laima Valužienė.

      Lopšelyje-darželyje „Ąžuoliukas“, esant būtinybei, bus teikiama laikinoji vaikų priežiūra bei sudarytos tinkamos vaikų priežiūrai sąlygos (t. y. parengtos poilsio ir žaidimų patalpos, sudarytas darbuotojų grafikas, kurie į darbo vietą atvyktų per 30 min. ir kt). Vaiko priežiūros karantino laikotarpiu maitinimu rūpinasi vaiko tėvai, o nesant galimybės – Palangos lopšelio-darželio „Ąžuoliukas“ direktoriaus paskirtas atsakingas asmuo.

       Dėl sveikatos priežiūros įstaigų darbo organizavimo. Šalyje paskelbus karantiną, ambulatorinės paslaugos (vaistų ir medicinos pagalbos priemonių išrašymas, konsultacijos, elektroninių nedarbingumo pažymėjimų išdavimas ir tęsimas, gydytojų tarpusavio konsultacijos, būtinųjų tyrimų paskyrimas, slaugytojo konsultacijos) Palangoje bus teikiamos nuotoliniu būdu. Atidedamos planinės konsultacijos, diagnostinės, profilaktinės ir gydomosios paslaugos, išskyrus pagalbą ir paslaugos, kurių nesuteikus pacientui atsirastų poreikis būtinajai medicinos pagalbai arba reikšmingai pablogėtų paciento būklė. Taip pat atidedamas ambulatorinių medicininės reabilitacijos paslaugų teikimas, profilaktinių patikrinimų ir prevencinių programų vykdymas, ribojamas paslaugų namuose teikimas, išskyrus ambulatorinės slaugos ir paliatyvios pagalbos paslaugas namuose, perorganizuojami planiniai skiepijimai, numatant pacientų srautų valdymą.

     Atidedamos ir visuomenės sveikatos stiprinimo, lėtinių neinfekcinių ligų prevencijos priemonės, visuomenės sveikatos saugos kontrolės planiniai patikrinimai, kitos nebūtinos visuomenės sveikatos priemonės.

Išsamesnė informacija bus paskelbta sveikatos priežiūros įstaigų interneto svetainėse.

Sveikatos priežiūros įstaigos įpareigotos pasitelkti sveikatos priežiūros specialistus, aukštųjų universitetinių ir neuniversitetinių mokyklų studentus, rezidentus ir infrastruktūrą, nesvarbu, koks jų pavaldumas.

Dėl socialines paslaugas teikiančių įstaigų darbo organizavimo. Draudžiamas lankymas visuose stacionariose socialinių paslaugų įstaigose (Palangos miesto globos namuose, Socialinių paslaugų centre ir kt.), šeimynose, grupinio ir bendruomeninio gyvenimo namuose. Išimtinais atvejais Palangos miesto socialinių paslaugų centre bus užtikrinta vaikų ir žmonių su negalia bei pagyvenusių žmonių priežiūra, jei tokia priežiūra neįmanoma namuose.  

 Koronaviruso informacija 1808.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kovo 11 d. proga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        2020 m. vasario 26 d. Palangos lopšelyje - darželyje  ,,Pasaka” įvyko  ,,Lietuvos mažųjų žaidynių 2020”  pirmojo etapo festivalis. Žaidynės prasidėjo grojant maršo muzikai. Dalyviai žygiavo aplink salę, rankose nešdami „olimpinį fakelą“, vėliavėles su mažųjų žaidynių simboliu. Prieš pradedant draugiškai varžytis vaikai linksmai pasimankštino, pašoko. Sporto šventėje dalyvavo ikimokyklinio ugdymo grupių ,,Bitutės“, ,,Paukšteliai“, „Ežiukai“ ir priešmokyklinio ugdymo grupės ,,Rainiukai“ vaikai. Vyresniųjų grupių „Bitutės“ ir „Paukšteliai“ vaikai varžėsi penkiose ,,Olimpinėse užduotyse“, kurių metu netrūko ryžto, ištvermės, sportinio užsispyrimo, o svarbiausia - gerų ir džiugių emocijų. Jaunesnieji vaikai buvo aktyvūs sirgaliai. Visi smagiai pajudėjo dėliodami penkis olimpinius žiedus iš spalvoto popieriaus gniūžčių.

        Už šaunų dalyvavimą festivalio dalyviai buvo apdovanoti Lietuvos mažųjų žaidynių diplomais. Šeši mikliausi 5-erių metų darželio ugdytiniai (3 mergaitės ir 3 berniukai) kovo mėnesį vyks į II Mažųjų žaidynių etapą Klaipėdoje, kur varžysis su kitų ikimokyklinio ugdymo įstaigų komandomis.

 Renginio organizatorės: Silva Mažeikytė, Kristina Motiejauskaitė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasario 16-osios paminėjimo rytmetys lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“

Senolė žemė žydi

Vaivorykštės spalva.

Visų gražiausias žiedas –

Gimtinė Lietuva.

             Tokiais žodžiais lopšelyje – darželyje ,,Pasaka“ vasario 14 dieną prasidėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventės minėjimas, į šventiškai papuoštą salę, džiugiai nusiteikę, pasidabinę tautiniais rūbais ir simbolika, rinkosi visi – dideli ir maži, darželio bendruomenė, svečiai. Renginio metu vaikai dainavo, deklamavo apie Lietuvą, šoko lietuvių liaudies ratelius. Taip pat  buvo galima apžiūrėti nuotraukų parodą ,,Lietuvėlė mano  mylimiausia“, kur buvo užfiksuotos džiugios įstaigos ugdytinių kelionių po Lietuvą akimirkos.

            Šventės kulminacija ir ryškiausiu akcentu, suteikusiu vaikams daug džiaugsmo, tapo pasieniečių pasirodymas. Keturi pareigūnai papasakojo apie savo darbą, pademonstravo darbo priemones. Tačiau didžiausio susidomėjimo sulaukė kartu su pasieniečiais atvykę du tarnybiniai šunys, kurie pademonstravo savo gebėjimą klausyti šeimininko ir vykdyti jo nurodymus. Vaikai noriai glostė šunis, su jais fotografavosi daug klausinėjo svečių apie jų ir jų augintinių darbą.

Mokytoja Asta Stainienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Vasario 7d. Palangos lopšelyje - darželyje “Pasaka” vyko akcija “Penktadienis kitaip”. Akcijos tikslas – pasidalinti darbo patirtimi ieškant ir atrandant inovatyvių darbo veiklos metodų.

          “Rudnosiukų” ir “Ežiukų” grupių vaikai su mokytojomis Viktorija Paulauskiene ir Vita Bernatavičiene susibūrė draugiškam penktadieniui. Kaip vienas kanadiečių mokytojas yra pasakęs: “Pasaulyje nėra didesnio turto už draugystę ir nuoširdų bendradarbiavimą”.

          Vaikai pasinėrė į įdomų ir užbūrianti  teatro pasaulį. Mokytojos suvaidino pasaką “Spalvoti pieštukai”. Pasaka apie draugystę, supratimą. Ši pasaka suteikė vaikams daug džiugių emocijų. Ji mokė vaikus suprasti, kad kiekvienas esame reikalingas ir mylimas, kaip ir spalvotų pieštukų dėžutė. Kad nupieštumę gražų ir spalvotą paveikslą mums reikia visų spalvų. Tik visi kartu būdami, žaisdami padarome dieną spalvota. 

          Pasiklausę pasakos vaikai gamino spalvingąsias „Draugystės pieštukines“. Akriliniais dažais dažė, štampavo, dekoravo stiklainius.

          Dalyvavimas suteikė vaikams kūrybinio džiaugsmo. Dalijimasis šypsenomis, patirtimi ir gebėjimais visada suteikia malonių akimirkų.  

                                                                                     Mokytoja metodininkė Viktorija Paulauskienė

                                                                                     Vyresnioji mokytoja Vita Bernatavičienė

        

  

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

&LT00117 Palanga, tel.: 8-460-54586, 8-616-00889, faks. 8-460-54586, el.p. mdpasaka@gmail.com